Skip to main content

Afaan Oromo

FUULEFFANNAA: Yo isin Oromiffaa, kan dubbattan taatan, tajaajiloonni gargaarsa afaanii, kaffaltii malee, isiniif ni jiru. 800-524-9242 yookin (TTY: 888-781-4262) quunnamaa.

}