Skip to main content
Wellmark Advantage Health Plan homepage

ລາວ

ສິ່ງຄວນເອົາໃຈໃສ່, ພາສາລາວ ຖ້າທ່ານເວົ້າ: ພວກເຮົາມີບໍລິການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາ ສາໃຫ້ທ່ານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ຫຼື 1-800-213-3771 ຕິດຕໍ່ທີ່. (TTY: 711.)