Skip to main content
Wellmark Advantage Health Plan homepage

Afaan Oromo

FUULEFFANNAA: Yo isin Oromiffaa, kan dubbattan taatan, tajaajiloonni gargaarsa afaanii, kaffaltii malee, isiniif ni jiru. 1-800-213-3771 yookin (TTY: 711) quunnamaa.